Regulament de campanie „Nunta ta la Restaurant Ideo în 2019”

Beneficiarii evenimentelor private contractate la restaurant ideo până pe 31 august 2018 vor primi în mod automat* unul din următoarele premii:

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Până la 1000 lei reducere din valoarea totală a evenimentului, în funcție de pachetul contractat:

IDEO White 1000 – Reducere de 1.000 de ron la alegerea pachetului IDEO ULTRA ALL INCLUSIVE

IDEO White 500 – Reducere de 500 de ron la alegerea pachetului IDEO ALL INCLUSIVE

 

 

2. MAȘINĂ DE CURTOAZIE

IDEO White M – La alegerea pachetului IDEO ULTRA ALL INCLUSIVE primiţi gratuit o maşină de curtoazie marca Mercedes

IDEO White O – La alegerea pachetului IDEO ALL INCLUSIVE primiţi gratuit o maşină de curtoazie marca Opel

 

 

 

3. MENIURI GRATUITE

IDEO 4FREE Menus – La alegerea pachetului IDEO ULTRA ALL INCLUSIVE, meniurile voastre şi cele ale naşilor sunt din partea noastră

 

IDEO 2FREE Menus – La alegerea pachetului IDEO ALL INCLUSIVE, meniurile voastre sunt din partea noastră

 

 

*REGULAMENT DE DESFĂŞURARE

A CAMPANIEI PUBLICITARE

Nunta ta la Restaurant Ideo în 2019

Perioada de desfășurare: 1 iulie – 31 august 2018

 

CAP. I. ORGANIZATORUL. PREVEDERI GENERALE

 

Art. 1.1. Campania  publicitară, numită în continuare şi „Nunta ta la Restaurant Ideo în 2019”  este organizată şi desfăşurată de către  S.C. LAIARISTEF S.R.L., restaurant  IDEO, cu sediul în în municipiul Iasi, Sos. Păcurari, nr. 138, Ideo, et. 1, jud. Iasi, înregistrată la Registrul Comerţului din Iaşi sub numărul J22/799/2016, cod fiscal RO35873407, cont bancar RO65BTRLRONCRT0343316601 deschis la Banca Transilvania Ia, reprezentată de către Petronela Zoitanu, numită în continuare şi „IDEO”.

 

Art. 1.2. Termenele şi condiţiile regulamentului de participare şi desfăşurare al concursului, numit în continuare şi „REGULAMENTUL”, sunt obligatorii pentru toţi participanţii şi angajaţii organizatorului, ai agenţiilor de publicitate asociate prezentei promoţii şi ai companiilor ce fac parte din grupul de firme la care este afiliată şi SC LAIARISTEF SRL şi persoanele care sunt rude ai acestora până la gradul 4 inclusiv.

 

Art. 1.3. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant şi poate fi consultat pe site-ul organizatorului:  https://restaurantideo.ro/campanie-august-2018/. Orice solicitări de informaţii privind condiţiile de participare, regulamentul campaniei şi obţinerea acestuia pot fi trimise electronic la adresa contact@restaurantideo.ro,  sau prin poştă la adresa de corespondenţă mentionata mai sus.

 

CAP. II. DURATA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI.LOCUL

 

Art. 2.1. Desfăşurarea campaniei publicitare  va începe la data de 1.07.2018, ora 1000 şi se va finaliza la data de 31.08.2018, ora 16.0000.

Art.2.2  Campania publicitara  se desfasoara pe teritoriul judetului Iasi și va fi promovată:

  • în mediul online, pe site-ul organizatorului/pagina de Facebook.
  • prin parteneri, în revista Ghid Mariaj și pe site-ul aferent publicației.
  • prin flyere și postere afișate în locațiile partenere.

 

CAP. III.PARTICIPANŢI

 

Art. 3.1. Calitatea de participant în cadrul campaniei poate fi dobândită numai de către persoanele fizice care:

– au vârsta de 18 ani împliniţi la data de 1.07.2018.

– urmează să organizeze un eveniment privat de tip nuntă în cursul anului 2019;

– semnează cu SC LAIARISTEF SRL (Restaurant IDEO) un contract de închiriere restaurant/ prestări servicii pentru evenimente speciale (nuntă) ce va avea loc în 2019 în intervalul de desfășurare al campaniei, respectiv în perioada 1.07.2018 – 31.08.2018.

 

Art. 3.2.  În cadrul campaniei NU pot participa persoanele care au calitatea de acţionar, asociat, administrator şi/sau salariat al organizatorului, al agenţiilor de publicitate asociate prezentei promoţii ori al companiilor ce fac parte din grupul de firme la care este afiliată şi IDEO, membrii de familie şi rudele acestora până la gradul 4 inclusiv.

 

Art. 3.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a-i descalifica pe acei participanţi care încearcă obţinerea premiilor într-o manieră ilicită sau cu nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament.

 

CAP. IV. NUMĂRUL, TIPUL ŞI DESCRIEREA PREMIILOR:

 

Art. 4.1 În cadrul Campaniei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 5 de mai jos, urmãtoarele premii:

  1. –     Voucher de 1000 lei, care se scad din valoarea totala a evenimentului pentru alegerea pachetului Ideo  Ultra All Inclusive
  • Voucher de 500 lei, care se scad din valoarea totala a evenimentului pentru alegerea pachetului Ideo  All Inclusive
  1. –      O masina de curtoazie marca Mercedes decorata festiv, in ziua nuntii, pentru alegerea pachetului Ideo Ultra All Inclusive.
  • O masina de curtoazie marca Opel decorate festiv, in ziua nuntii, pentru alegerea pachetului Ideo  All Inclusive.
  1. –       Meniul mirilor si a nasilor, pentru alegerea pachetului Ideo Ultra All Inclusive.
  • Meniul mirilor, pentru alegerea pachetului Ideo All Inclusive.

 

 

CAP. V. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Art. 5.1. Toți beneficiarii contractelor de evenimente private organizate în anul 2019 la Restaurant Ideo sunt înscriși în campanie. Retragerea din campania sau dorința de a nu fi înscriși se face printr-o solicitare scrisă transmisă pe adresa de email contact@restaurantideo.ro din partea posibililor beneficiari.

 

Art 5.2. Premiile vor fi acordate în urma unui procedeu de distribuire automată realizată prin intermediul site-ului random.org, în următoarele 7 zile după încheierea campaniei. După încheierea campaniei, fiecare contract va primi un număr aferent și i se va distribui în mod aleatoriu unul dintre cele 3 tipuri de premii.

 

Art 5.3. În urma distribuirii, beneficiarii vor primi un talon de participare.

Taloanele  de participare vor avea următoarea formă:

 

 

Art. 5.4. Fiecare participant  ce îndeplineşte condiţiile descrise la Art. 4.1. va primi din partea reprezentanţilor organizatorului un singur talon de participare în forma prescrisă de Art. 5.3. al prezentului regulament. Primirea talonului va avea loc la prima vizită de întâlnire cu un reprezentant al Organizatorului la sediul acestuia.

 

Art. 5.5. În vederea beneficierii de premiu, fiecare participant va completa talonul primit împreună cu organizatorul și va preda acestuia un exemplar.

 

Art. 5.6. Completarea taloanelor de participare se va face în întregime şi în mod lizibil, necompletarea unuia dintre câmpurile existente sau nerespectarea modului de completare ducând la anularea talonului, respectiv a câştigului. Se va putea completa si inscrie doar cate un talon/participant. Completarea a mai mult de un talon de catre aceeasi persoana va atrage descalificarea acesteia.

 

Art. 5.7. Acordarea premiilor va avea loc incepand cu  data de 03.09.2018, ora 10.0000, tuturor participantilor care au incheiat, in mod valabil,  în intervalul 1.07.2018 – 31.08.2018,  un contract de inchiriere restaurant/ prestări servicii pentru evenimente speciale (nunta) pentru un eveniment ce va avea loc in 2019.

 

Art. 5.8. Participanții vor intra în posesori ai taloanelor declarate câştigătoare vor fi contactati direct, prin telefon, de către reprezentanţii organizatorului, în termen de cel mult 72 de ore de la încheierea campaniei.

 

Art. 5.9. Câştigãtorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor de orice fel ale premiului.

 

Art.5.10 Taloanele vor putea fi folosite de catre participant in ziua nuntii.

 

 

CAP. VI. RESPONSABILITATEA ORGANIZATORULUI

 

Art. 6.1.  Organizatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere şi nu va putea fi implicat în nici un fel de litigiu de către participanţi şi/sau câştigători şi membrii de familie ai acestora cu privire la deţinerea sau proprietatea produselor participante la loterie şi/sau acordate în baza prezentului regulament. De asemenea, organizatorul nu îşi asumă nici un fel de responsabilitate cu privire la transmiterea unor date eronate de către câştigător şi/sau însoţitorul acestuia.

 

Art. 6.2.  Organizatorul este exonerat de către participanţii şi/sau câştigătorii şi membrii de familie ai acestora, de orice responsabilitate privind taloanele scrise incomplet, ilizibile şi/sau completate cu nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament, greşelile de tipar în cazul taloanelor comandate şi/sau tipărite de către organizator, acesta având dreptul de a invalida taloanele ce conţin informaţii false şi/sau vădit eronate ori care nu îndeplinesc condiţiile de participare descrise de prezentul regulament.

 

Art. 6.3.  În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage premiul acordat fără nici un fel de obiecţiuni şi/sau răspundere faţă de participanţi, câştigători şi/sau membrii de familie ai acestora.

 

CAP. VII. CONFIDENŢIALITATE. SECURITATEA DATELOR PERSONALE.

 

Art. 7.1. Prin participarea la campanie şi completarea formularelor/taloanelor corespunzătoare, câştigătorii, participanţii şi/sau membrii de familie şi însoţitorii acestora îşi exprimă acordul pentru colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, consultarea sau procesarea în orice mod a datelor personale de către organizator, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi scopurile prezentei campanii publicitare.

 

Art. 7.2. Prin participarea la campanie, câştigătorii, participanţii îşi exprimă în mod expres acordul pentru recepţionarea în mod gratuit de materiale şi/sau mesaje în scop de marketing direct în promovarea produselor şi serviciilor organizatorului.

 

Art. 7.3. Organizatorul se obligă să respecte dispoziţiile Legii nr. 677/2001, precum şi ale celorlalte dispoziţii legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal, acumulate pe parcursul desfăşurării campaniei.

 

Art. 7.4. Organizatorul se obligă să  păstreze confidenţialitatea asupra datelor personale furnizate de către câştigătorii, participanţii şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi fără consimţământul acestora, cu excepţia situaţiei în care o astfel de divulgare este necesară conform dispoziţiilor prezentului regulament şi/sau legislaţiei în vigoare.

 

Art. 7.5. Tuturor câştigătorilor, participanţilor şi/sau membrilor de familie şi însoţitorilor acestora le sunt garantate drepturile de acces, intervenţie şi opoziţie privind folosirea datelor personale și de dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale conform Legii nr. 677/2001.

 

Art. 7.6.  Oricare dintre aceste persoane are dreptul de a obţine, în mod gratuit şi conform legislaţiei în domeniu în vigoare, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor personale a căror prelucrare nu este conformă legislaţiei în vigoare. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul S.C. LAIARISTEF SRL, cu sediul în în municipiul Iasi, Sos. Păcurari, nr. 138, Ideo, et. 1, jud. Iasi, sau pe e-mail la contact@restaurantideo.ro,  urmând a primi un răspuns în termen de 15 zile de la data primirii cererii. De asemenea,va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției

 

CAP. VIII. FORŢA MAJORĂ. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI.

 

Art. 8.1. În cazul în care organizarea şi/sau desfăşurarea campaniei sunt împiedicate de evenimente de forţă majoră, definite şi dovedite conform legislaţiei şi/sau uzanţelor comerciale în vigoare, organizatorul are dreptul de a hotărî – după caz – închiderea, anularea sau prelungirea duratei acesteia.

 

Art.  8.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe sau prelungi în orice moment desfăşurarea campaniei, fără nici un fel de răspundere sau motivare a deciziei sale în acest sens, sub condiţia anunţării deciziei sale pe site-ul https://restaurantideo.ro cu cel puţin 24 de ore anterior deciziei în cauză.

 

CAP. IX. LITIGII

 

Art. 9.1. Orice reclamaţie privind organizarea şi/sau desfăşurarea campaniei se va face – sub sancţiunea nulităţii acesteia – în scris, prin scrisoare recomandată expediată pe adresa organizatorului sub confirmare de primire în termen de cel mult 5 zile de la data la care persoana lezată a luat cunoştinţă de actul/faptul pe care îl contestă.

 

Art. 9.2.  Orice potenţial litigiu între organizator şi câştigători, participanţii şi/sau membrii de familie şi însoţitorii acestora va fi soluţionat în primul rând pe cale amiabilă şi – în situaţia imposibilităţii stabilirii unui consens – de către instanţele competente de la sediul organizatorului.

 

CAP. X. DISPOZIŢII FINALE

Art. 10.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica fără niciun fel de responsabilitate – indiferent de natura şi/sau temeiul acesteia – oricând dispoziţiile prezentului regulament, ori de câte ori consideră necesar, sub condiţia comunicării  modificărilor către public în modalitatea prevăzută  la art 1.3. cu cel puţin 24 de ore înainte de data la care acestea devin aplicabile.

 

Art. 10.2. Organizatorul va calcula, reţine şi vira la stat impozitul datorat pentru premiul/premiile obţinute de către câştigători conform legislaţiei fiscale în vigoare, orice alte obligaţii fiscale sau de orice altă natură fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

 

                                                                                                                                                                                           Organizator

                                                                                                                                                                                           Administrator